مشاهده همه 2 نتیجه

رابط زنجیر

قطعه رابط زنجیر یک قسمت ضروری در سیستم های مکانیکی است که برای اتصال دو زنجیر به یکدیگر به کار

رابط زنجیرلنگری

رابط زنجیرلنگری یکی از اجزای اساسی در صنعت حمل و نقل و ساخت و ساز است. این رابطها برای اتصال